มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน นักออกแบบสร้างสรรค์ไทย โดยเมื่อปี 2547 ได้ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักออกแบบ ไทยปี 2547 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทําให้เกิดผลสะท้อน ในการยกระดับด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการเผยแพร่ชื่อเสียงผลงาน การออกแบบ ขึ้นในระดับหนึ่ง

เพื่อให้เป็นการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มอบให้คณะมัณฑนศิลป์ เป็นผู้ดําเนิน งานสานต่อโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของ นักออกแบบไทย โดยได้มีการทําข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ กับสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการคัดสรรนักออกแบบ เพื่อนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบไทยได้พัฒนามาตรฐานผลงานการออกแบบสู่ระดับสากล

  • เพื่อเชิดชูเกียรตินักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ร่วมสมัย
  • เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการออกแบบในกลุ่มวิชาชีพ และ บูรณาการระหว่างนักออกแบบ มหาวิทยาลัย / สถาบัน หน่วยงานทางการออกแบบ และสังคมภายนอก
  • เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานทางการออกแบบของไทย ให้ได้ มาตรฐานระดับนานาชาติ และ เป็นแหล่งฐานความรู้ที่แสดงออกถึง วิวัฒนาการงานออกแบบของไทยใน ระดับสากล