การพิจารณาตัดสินรางวัล

1. รอบคัดสรร

คณะกรรมการจะคัดสรรนักออกแบบที่สมควรได้รับรางวัล จากการเสนอชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สมาคมวิชาชีพทางการออกแบบ สื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ นักออกแบบแห่งปีที่เคยได้รับรางวัล และบุคคล ทั่วไป

โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อทางอีเมล์ ที่ mookdaj@gmail.com หรือส่ง ด้วยตนเองหรือทาง ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 6 ถนนราชมรรคา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ภายใน 31 มีนาคม 2560 Download แบบเสนอชื่อนักออกแบบ

2. รอบตัดสิน

คณะกรรมการจะจะพิจารณาจากกระบวนการคิดในการออกแบบและ สร้างผลงานของนักออกแบบไทย โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินในภาพรวม ดังนี้

ประเภทการออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ เครื่องประดับ การออกแบบผ้าและเส้นใย และการออกแบบภายใน

เป็นผู้ที่มีแนวคิดการออกแบบอันแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออก เน้นการ ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ เป็นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานระหว่างความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย การผลิต และโอกาส ทางธุรกิจ หรือ เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ในวงการ ออกแบบ

ประเภทการออกแบบกราฟิก และการออกแบบภาพประกอบ

เป็นบุคคลต้นแบบที่มีกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทำงานที่ดี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ตอบสนอง วัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตนอันโดดเด่น หรือ แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทย หรือเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ใน วงการออกแบบ

(หมายเหตุ การพิจารณาจัดผลงานให้ได้รับรางวัลใด ให้ถือข้อวินิจฉัยของ คณะกรรมการตัดสินเป็นที่ สิ้นสุด)

คณะกรรมพิจารณาตัดสินรางวัล

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน นักออกแบบที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นักวิชาการด้านการออกแบบ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

การแสดงผลงาน และประกาศผลรางวัล

ตุลาคม ประกาศผล มอบรางวัลนักออกแบบแห่งปี และจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักออกแบบ ในงานแสดงสินค้า BIG+BIH จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จัดแสดงนิทรรศการ ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศ