การพิจารณาตัดสินรางวัล

1. รอบคัดสรร

คณะกรรมการจะคัดสรรนักออกแบบที่สมควรได้รับรางวัล จากผู้ที่สมัครทาง www.dyawards.com และจากการเสนอชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สมาคมวิชาชีพทางการออกแบบ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ นักออกแบบแห่งปีที่เคยได้รับรางวัล และบุคคลทั่วไป

โดยสามารถเสนอชื่อนักออกแบบที่สมควรได้รับรางวัลพร้อมประวัติโดยสังเขปทางอีเมล mookdaj@gmail.com ภายใน 30 เมษายน 2562

2. รอบตัดสิน

คณะกรรมการจะจะพิจารณาจากกระบวนการคิดในการออกแบบและ สร้างผลงานของนักออกแบบไทย โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินในภาพรวม ดังนี้

ประเภทการออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ เครื่องประดับ การออกแบบผ้าและเส้นใย และการออกแบบภายใน

เป็นผู้ที่มีแนวคิดการออกแบบอันแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออก เน้นการ ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ เป็นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานระหว่างความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย การผลิต และโอกาส ทางธุรกิจ หรือ เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ในวงการ ออกแบบ

ประเภทการออกแบบกราฟิก และการออกแบบภาพประกอบ

เป็นบุคคลต้นแบบที่มีกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทำงานที่ดี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ตอบสนอง วัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตนอันโดดเด่น หรือ แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทย หรือเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ใน วงการออกแบบ

(หมายเหตุ การพิจารณาจัดผลงานให้ได้รับรางวัลใด ให้ถือข้อวินิจฉัยของ คณะกรรมการตัดสินเป็นที่ สิ้นสุด)

คณะกรรมพิจารณาตัดสินรางวัล

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน นักออกแบบที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นักวิชาการด้านการออกแบบ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

การแสดงผลงาน และประกาศผลรางวัล

ตุลาคม ประกาศผล มอบรางวัลนักออกแบบแห่งปี และจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักออกแบบ ในงานแสดงสินค้า BIG+BIH จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จัดแสดงนิทรรศการ ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศ