การพิจารณาตัดสินรางวัล

1. รอบคัดสรร

คณะกรรมการจะคัดสรรนักออกแบบที่สมควรได้รับรางวัล จากผู้ที่สมัครทาง www.dyawards.com และจากการเสนอชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สมาคมวิชาชีพทางการออกแบบ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ นักออกแบบแห่งปีที่เคยได้รับรางวัล และบุคคลทั่วไป

โดยสามารถเสนอชื่อนักออกแบบที่สมควรได้รับรางวัลพร้อมประวัติโดยสังเขปทางอีเมล mookdaj@gmail.com

2. รอบตัดสิน

คณะกรรมการจะจะพิจารณาจากกระบวนการคิดในการออกแบบและ สร้างผลงานของนักออกแบบไทย โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินในภาพรวม ดังนี้

เป็นบุคคลต้นแบบที่มีกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทำงานที่ดี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการออกแบบหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอันโดดเด่น หรือแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทยหรือภูมิปัญญาตะวันออก หรือเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ในวงการออกแบบ

คณะกรรมพิจารณาตัดสินรางวัล

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน นักออกแบบที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นักวิชาการด้านการออกแบบ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ