Judgement

There are two rounds which are the selection or screening round and the actual judging of awards round.

1. Selection Procedure

The Selection or Screening Committee will select those to be nominated through contributions from industry or government organizations including those involved with design, design associations, media specializing in design as well as members of the public.

2. Judging Criteria

Weight will be given to the thinking process as follows:

เป็นบุคคลต้นแบบที่มีกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทำงานที่ดี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการออกแบบหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอันโดดเด่น หรือแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทยหรือภูมิปัญญาตะวันออก หรือเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์หรือคุณค่าใหม่ในวงการออกแบบ

THE JUDGING COMMITTEE

The Judging Committee will comprise of industry or government organizations including those involved with design, design associations, and media specializing in design.