รางวัล

ประเภทของการออกแบบที่มอบรางวัล

  1. การออกแบบเครื่องเรือน
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. การออกแบบเครื่องประดับ
  4. การออกแบบผ้าและเส้นใย
  5. การออกแบบกราฟิก
  6. การออกแบบภาพประกอบ
  7. การออกแบบภายใน
  8. การออกแบบส่งเสริมสังคม
  9. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  10. การออกแบบสื่อดิจิทัล

ทุกประเภทรางวัล จะได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อม เกียรติบัตร และจะได้รับการตีพิมพ์ผลงาน ในสูจิบัตร และเว็บไซต์ www.dyawards.com ซึ่งจะเผยแพร่ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การแสดง นิทรรศการเผยแพร่ในงานแสดงสินค้านานาชาติ ภายใน ประเทศ และต่างประเทศ

ประเภทของรางวัล

Honor Awards

Honor Awards

เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่มอบให้แก่นักออกแบบไทยผู้มีประสบการณ์ระดับสูง ที่มีผลงานออกแบบอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีคุณูปการแก่วงการออกแบบและสังคม

Designer of the year Awards

Designer of the year Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักออกแบบไทย ผู้มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 5 ปี มีผลงานออกแบบอย่าง ต่อเนื่องในสาขาวิชาชีพ และมีผลงานชิ้นสําคัญอันโดดเด่นแห่งปี และเป็นที่ประจักษ์ในเชิงพาณิชย์

Emerging Designer Awards

Emerging Designer Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักออกแบบไทยหน้าใหม่ ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี มีผลงานโดดเด่นในรอบปี โดยอาจเป็นผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์หรือเป็น ผลงานต้นแบบที่มีเอกลักษณ์อันแจ่มชัด ซึ่งนําไปสู่การ พัฒนารูปแบบเป็นเชิง พาณิชย์ต่อไปในอนาคตได้