กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2021

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:45 น.

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช และคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลนักออกแบบแห่งปีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ด้วยครับ

Designer of the Year Awards Executive Committee Be grateful for His Majesty’s grace His Royal Highness Prince Kaintha Thirachai Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously The designers who received the Designer of the Year award 2019 were invited to come and receive their awards at Sra Pathum Palace on March 30, 2022 at 1:45 p.m.

We would like to thank the President of Silpakorn University. Assistant Professor Chaichan Thawornwet and Mr. Nithi Sathapitanon who have always supported the Designer of the Year award. And congratulations to all the designers who received royal awards this year.